حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


سید حمید خدادادحسینی
معاون پژوهشی


شعبان الهی
معاون آموزشی


بهرام سحابی

مدیران گروه‌ها


حسابداری


حسین اعتمادی
علم اطلاعات و دانش‌شناسی


محمد حسن زاده
مدیریت فناوری اطلاعات


علیرضا حسن زاده
مدیریت دولتی


حسن دانائی فرد
مدیریت صنعتی


علی رجب زاده قطرمی
توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی


عباس عصاری آرانی
مدیریت بازرگانی


اسداله كردنائیج
علوم اقتصادی


رضا نجارزاده